linkedin
blog

Ketenoptimalisatie en ketensamenwerking evident bij effectievere logistieke processen

di | 26 jan 2021 | Simacan Solutions

Ketenoptimalisatie en ketensamenwerking evident bij effectievere logistieke processen

Ketenoptimalisatie en -samenwerking worden steeds belangrijker. Willen organisaties succesvol opereren in een keten dan zijn onder andere optimalisatie van eigen interne processen, maar ook de processen in de hele keten belangrijke succesfactoren. De activiteiten zullen, op basis van duidelijke doelstellingen, zo efficiënt mogelijk moeten functioneren waarbij verspilling tot een minimum wordt beperkt. Dat is niet anders in de wereld van transport en logistiek. Simacan gelooft in open systemen waar kwalitatieve data gecontroleerd beschikbaar wordt gesteld aan de keten.

Naast de visie op open systemen heeft Simacan ook de focus op open samenwerkingen, wat tot uiting komt in onze transitiepaden. Ketensamenwerking kan prestaties in de logistieke sector aanzienlijk verbeteren en is hard nodig om te voldoen aan steeds strengere eisen van overheden, verladers en consumenten en de maatschappij. Alleen door operationeel samen te werken in de keten en het hele proces in ogenschouw te nemen, is het mogelijke om als keten duurzaam te opereren. Maar dat is in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan: om dit te kunnen laten slagen is visie en vertrouwen nodig. Ondernemers in de logistieke sector die ketensamenwerking serieus nemen, moeten vooral ook het vertrouwen en de wil hebben om nauw samen te werken en bedrijfsdata te delen in de keten. 

Ketenoptimalisatie en ketensamenwerking noodzakelijk

Ketenoptimalisatie en -samenwerking is de laatste jaren steeds meer een noodzakelijk goed geworden in de transport- en logistieke sector. In de huidige markt worden ze gezien als de effectiefste manieren om verbeteringen te realiseren op het gebied van onder meer kosten- en risicoreductie en waardecreatie. Ketensamenwerking kan leiden tot effectievere logistieke processen, zo is niet alleen het algemene beeld maar zien wij dat in de praktijk ook gebeuren.

In de logistieke sector heeft men de laatste 10 jaar veel energie gestoken in een zo goed mogelijke afstemming tussen toeleverancier en ontvanger van de goederen binnen een zogeheten verticale samenwerking. Hier zijn inmiddels de nodige verbetertrajecten gerealiseerd. De volgende stap in logistieke efficiëntie is horizontale samenwerking tussen verladers .
Bij horizontale samenwerking zitten over het algemeen niet-concurrerende partijen met elkaar aan tafel om tot samenwerking te komen. Partijen kunnen gebruik maken van elkaars netwerk of verkooplocaties dan wel verkoopkracht. Horizontale samenwerking, tussen producenten, dienstverleners of retailers onderling, biedt vaak extra kansen om de prestaties te verbeteren, kosten te verlagen of duurzamer te werk te gaan.

Stappen naar een succesvolle ketensamenwerking

Ketensamenwerking heeft vooral als doel om niet als bedrijf, maar als keten veel efficiënter te opereren. Het bundelen van goederenstromen is daarvan een van de onderdelen. Waar veel logistiek dienstverleners jaren geleden in de veronderstelling waren dat bundelen van krachten ten koste zou gaan van eigen inkomsten, lijkt dit standpunt nu veranderd.

In 4 stappen naar een succesvolle ketensamenwerking:
 1. Als eerste is er een cultuuromslag en wederkerigheid nodig. In de keten moet men leren op een andere manier met elkaar samen te werken, er moet een vertrouwensband ontstaan en er moet meer gekeken worden naar de gemeenschappelijke belangen. Samenwerking tussen bedrijven is zeer belangrijk in een circulaire economie, omdat ze meer afhankelijk van elkaar zijn én meer voordeel kunnen halen uit het stroomlijnen van hun activiteiten. Samenwerking slaagt alleen wanneer partijen zich aan elkaar verbinden in een zinvol proces dat rekening houdt met ieders belangen;
   
 2. Elke organisatie met ambities in ketensamenwerking zal goed moeten kijken welke positie men heeft in de keten om goed te kunnen gaan samenwerken met partners: welke bedrijven vallen er al binnen het eigen netwerk, hoe wordt het doel inzichtelijk en hoe creëer je een langetermijnvisie voor de gezamenlijke keten? Hierbij kan men denken aan het bundelen van transportstromen, of het combineren van magazijnen, maar ook het samenwerken op personeelsgebied;
   
 3. Het is goed om begrip te hebben van met welke organisaties informatie gedeeld kan worden, maar ook om inzicht te hebben in elkaars bedrijfsprocessen. Zo kan er goed op elkaars situatie ingespeeld worden en de gewenste efficiëntie behaald worden. Om de kans op falen en opportunistisch gedrag tot een minimum te beperken, moeten partners bijzondere waarborgen inbouwen. Er zijn twee soorten waarborgen te onderscheiden: gebaseerd op formele overeenkomsten (contracten) en gebaseerd op vertrouwen. Transparantie levert harde bewijsvoering op, waardoor het vertrouwen van partijen zal toe- of afnemen;
   
 4. Er zal meer kans op innovatie zijn door kennisuitwisseling en transparantie: ‘openheid’ of ‘de bereidheid om informatie te delen’. Transparantie maakt het mogelijk om informatie uit te wisselen en is van vitaal belang voor het algehele functioneren van een circulaire waardeketen. Transparantie en het delen van informatie ontwikkelt vertrouwen, omdat het laat zien dat partners niets te verbergen hebben en de ene partij niet meer weet van een kwestie dan de andere. Komt het delen van gegevens en samenwerking op gang, dan is daarmee onder andere de flexibiliteit in de keten te vergroten. Datakwaliteit borgen is dan van eminent belang.
   
Logistieke processen real-time en beter inzichtelijk

Logistiek managers staan voor de opgave om complexe supply chains real-time inzichtelijk en beter voorspelbaar te maken. Dit kan met behulp van ketensamenwerking, door het digitaliseren en integreren van alle processen, binnen de eigen organisatie en bij ketenpartners: het verbinden van interne systemen en systemen van klanten en leveranciers.
Beschikbare logistieke informatie moet altijd en overal real-time beschikbaar zijn om steeds sneller en op de juiste manier de goederen bij de klant te kunnen leveren. Daardoor worden supply chains steeds flexibeler, 24/7 traceerbaar en zelfsturend. Doel hierbij is kostenvermindering en supply chains real-time inzichtelijk en beter voorspelbaar maken.

Digitaliseren supply chain

De afgelopen tien jaar is in de transport- en logistieksector veel competentie opgebouwd in het ontwikkelen van planning tools, platformen en control towers. Het delen van data , gezamenlijk verbeteren van processen door het koppelen van applicaties leidt, zo zien wij in de praktijk, tot grote gezamenlijke voordelen. Technologie als kunstmatige intelligentie (AI) is in opkomst, evenals platformen die zorgen voor een verdere digitalisering van de supply chain.
Door gebruik te maken van het Simacan platform kunt u gemakkelijk digitaal samenwerken met uw zakenpartners en externe partijen. U kunt elkaars planning-, transport- en wagenparkbeheer systemen eenvoudig verbinden. De oplossingen die Simacan biedt, hebben geen ingewikkelde configuratie bestanden, rommelige bedieningspanelen of onduidelijke opties en instellingen. Binnen elke Simacan oplossing vindt u duidelijke interfaces, duidelijke grafieken en overzichten, en effectieve data filters.

Simacan platform voor ketenoptimalisatie en ketensamenwerking

Simacan ondersteunt alle betrokken partijen in de toeleveringsketen met real-time technologie, dat is onze rol in het leveren van een 5-sterren delivery experience. Onze toegevoegde waarde hierin is het combineren van geodata en -technologie, routering en real-time data, die we uitermate goed strategisch kunnen inzetten in de transportketens van onze klanten. Hoge volumes data en event-driven datasets vormen de kern van onze gegevensverwerking. Daarbij is alles gericht op transparantie van data en oplossingen voor gegevensuitwisseling, ondersteund door onze ISO-certificering.

Bent u benieuwd wat het Simacan platform voor u kan betekenen in ketenoptimalisatie en ketensamenwerking? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvende demo.


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist