linkedin

Lastmile.info

In verband met het afronden van het Lastmile.info project is de website van Lastmile.info opgeheven en wordt u automatisch doorgestuurd naar deze pagina met conclusies van dit project.

Naar Lastmile.info op YouTube

Lastmile.info project

In 2022 is een tijdelijk samenwerkingsverband tussen de partijen Jumbo Supermarkten, Conundra, Gemeente Tilburg, Breda University of Applied Sciences (BUas) en Simacan gestart. Met als doel om gezamenlijk op zoek te gaan naar een oplossing om logistieke last mile instructies (digitaal) te ontsluiten en deze beschikbaar te stellen voor de hele sector. Het project is eind 2023 door dit consortium succesvol afgerond.

Gedane ontwikkelingen

De ontwikkelingen die met dit consortium zijn opgepakt en getest omvat het verwezenlijken van digitale standaarden ten behoeve van:

  • Vooraf (pre-trip) planningsdataverrijking en routevoorbereidingsinformatie voor chauffeurs;
  • Last mile routeringen tijdens de rituitvoering (on-trip) te overriden met last mile instructies (last mile guidance) ten behoeve van vrachtwagen navigatiesystemen.

Onderzoek naar de optimale last mile

Naast digitale standaarden zijn er - om goed inzicht te krijgen in de last mile problematiek - diverse onderzoeken uitgevoerd:

Het eerste onderzoek werd uitgevoerd om inzicht te krijgen in de last mile-situatie in de stad Tilburg. Hier zijn de geplande last mile routes van consortiumpartner Jumbo Supermarkten vergeleken met de voorkeursroutes zoals deze zijn gewenst door de Noord-Brabantse gemeente Tilburg, en de werkelijk gerealiseerde routes. De resultaten uit dit onderzoek vormden de basis voor een verdere dialoog over de waardepropositie en de mogelijkheden voor een datagedreven (verkeers)beleid.
Hierna is het onderzoek verder uitgebreid, en is naast logistieke reistijd- en kostenoptimalisatie ook aspecten als omgeving- en milieu-impact meegenomen. Met als uiteindelijk planning doel; een leefbare stad.

Een belangrijk aspect in een leefbare stad is de veiligheid. Zo werden kwetsbare ‘objecten’ zoals scholen en fietspaden meegenomen en (indien mogelijk) vermeden in de geplande last mile routes. Vanwege de diverse belangen van de verschillende partijen (gemeenten, retailers, transporteurs en softwarebedrijven) resulteerden dit in situaties waarin één last mile route gunstiger was voor één partij en minder gunstig voor een andere partij.

Lastmile.info website

Om informatie voor het publiek beschikbaar te stellen was er een project website Lastmile.info opgetuigd. Hier konden (geautoriseerde) belanghebbenden last mile instructies inzien, aangeven of downloaden. Ook was er een mogelijkheid om ‘suggesties’ aan te geven voor zowel een locatie- of winkeleigenaar alsmede de gemeente.
Belangstellenden konden via deze website op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen betreft het project. In verband met het afronden van het Lastmile.info project is deze website opgeheven.

Conclusie Lastmile.info project

De conclusie van het consortium is dat de datatechnische doorontwikkeling decentraal (federatief) opgepakt moet gaan worden om de datakwaliteit zo hoog mogelijk te laten zijn.
Deze conclusie is door twee belangrijke aspecten ingegeven. Enerzijds omdat een decentrale opzet meer duidelijkheid geeft over data-eigenaarschap, de eigenaar van de data is verantwoordelijk voor het beheren van de algehele datakwaliteit. Anderzijds vergroot het betrekken van verschillende partijen bij het proces van databeheer het vertrouwen dat de data veilig en betrouwbaar kan worden gedeeld. Dat is de reden waarom er tijdens dit project reeds rekening is gehouden om ontsluiting van last mile informatie via het afsprakenstelsel van de Basis Data Infrastructuur (BDI) te gaan inrichten.

Eindresultaat

In November 2023 zijn de eindresultaten van dit project gepresenteerd en toegelicht op de ICT & Logistiek beurs in Utrecht.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over het Lastmile.info project, neem dan contact op met René Bruijne.

Consortiumpartners

Cofinanciers